pood@reload.ee +372 513 2238  Pärnu Savi 3/4

Käesolevad tingimused kehtivad alates 15.06.2017.
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Reload.ee on internetipood (edaspidi internetipood), mis on registreeritud Eesti Vabariigi majandustegevuse registris.
1.2. Internetipoe omanikuks ja operaatoriks on firma Reload OÜ, registreerimisnumbriga 11533863, asukohaga aadressil Savi 3/4, Pärnu (edaspidi Müüja).
1.3. Käesolevad tingimused reguleerivad suhteid Müüja ja Ostja vahel Ostja poolt Internetipoe kaudu levitatavate kaupade soetamisel ja nende kohaletoimetamisel Ostjale.
1.4. Ostjaks käesolevate Tingimuste tähenduses on õigus- ja teovõimeline füüsiline või juriidiline isik, kes on või ei ole Eesti Vabariigi resident. Internetipoe kaudu levitatavate teatud kaupade kategooriate soetamiseks ja kohaletoimetamiseks Müüja võib ka nõuda täiendavaid dokumente, litsentse, lube jt., mis võimaldavad soetada, hoida või kätte saada ja/või saata nimetatud kaupade kategooriaid ostisaadetistena.
1.5. Tarbijaks on füüsiline isik, kes sõlmib tehingu, mis ei ole seotud iseseisva majandus- või kutsetegevuse teostamisega.
1.6. Kauba tellimine internetipoes on ostu-müügilepingu sõlmimine. Käesolevad tingimused on ostu-müügilepingu tingimused.
1.7. Oma suhetes Ostja ja Müüja juhinduvad käesolevatest tingimustest, samuti eesti Vabariigi seadusandlusest.
2. REGISTREERIMINE JA ISIKUANDMED
2.1. Internetipoe kaudu levitatavate kaupade soetamiseks Ostja peab läbima registreerimise. Registreerimise käigus Ostja esitab Müüjale isikuandmed tellimuse ja selle kohaletoimetamiseks vajalikus mahus.
2.2. Müüja kohustub säilitama ja kasutama Ostja poolt esitatud isikuandmeid täies vastavuses Eesti Vabariigi Isikuandmete kaitse seadusega.
2.3. Müüja kohustub mitte levitama avalikult ja/või piiratud isikute ringile, raha eest ja/või tasuta, ostjalt saadud isiklikku teavet, välja arvatud juhtudel, kui nimetatud osa isikuandmetest on vajalikud kauba üleandmiseks Ostjale (s.h. kohaletoimetamise aadressi äranäitamine kauba pakendil ja transpordi saatelehel).
2.4. Müüja ei kanna vastutust Ostja poolt esitatud andmete usaldusväärsuse eest. Ostja iseseisvalt kannab vastutust tellimuste eest, mida ei ole võimalik täita või mis on täidetud viivitusega, kauba tarnimata jätmine või tarnimisega viivitamine toimus seoses sellega, et Ostja esitas ebaõigeid andmeid.
3. KAUBA TELLIMISE KORD
3.1. Kõik hinnad internetipoe kataloogis on toodud Eurodes. Hinnad sisaldavad käibemaksu. Juriidilisest isikust või füüsilisest isikust ettevõtjast Ostjatele, kes ei ole Eesti Vabariigi residendid, või on teise Euroopa Liidu riigi residendid, kauba müümiseks ilma käibemaksuta tuleb Müüjale esitada kehtiv VAT number.
3.2. Kauba tellimiseks Ostja lisab valitud kaubad vajalikus koguses virtuaalostukorvi. Kauba lisamine virtuaalostukorvi toimub kauba kirjelduse leheküljel olevale nupule "Pane korvi" klikkimise teel.
3.3. Pärast virtuaalostukorvi täitmist valitud kaupadega Ostja läheb üle tellimuse vormistamisele. Tellimuse vormistamiseks Ostja kontrollib registreerimise ajal sisestatud kohaletoimetamise aadressi ja vajadusel muudab seda, valib kohaletoimetamise viisi ja tasub tellimuse eest mistahes süsteemi poolt pakutud viisil. Tellimus loetakse teostatuks vajaliku summa Müüja arveldusarvele laekumise hetkest arvates.
3.4. Kaupu, mis on käibes piiratud Eesti seadusandluse tähenduses, ei saa kohale toimetada posti teel ja Ostja saab need kätte internetipoe peakontorist aadressil: Savi 3/4, Pärnu, Eesti. Eesti Vabariigi resident sellise kauba kättesaamisel on kohustatud esitama kehtiva loa selle soetamiseks. Mitteresidendid, käibes ja üle Eesti Vabariigi riigipiiri toimetamises piiratud kaupade ärasaatmiseks on kohustatud esitama dokumentide paketi, mis lubavad valitud kaupade väljavedu, transportimist ja sissevedu alalise elukoha riigi territooriumile.
3.5. Käesolevate tingimuste p. 3.4. nimetatud piirangute olemasolu kohta on toodud kauba kirjelduses internetipoe kataloogis.
3.6. Kaupa tarnitakse komplektsuses, mis vastab tootja komplektsusele, kui kauba kirjelduses ei ole märgitud teisiti.
3.7. Müüja jätab endale õiguse 5 (viie) päeva jooksul teatada Ostjale tellimuse täitmise võimatusest vajaliku kauba või valitud kauba vajaliku koguse puudumise tõttu Müüja või tootja laos ning pakkuda talle võimalust valida muu kaup. Tellimuse maksumus arvestatakse ümber vastavalt uue tellimuse koosseisule. Juhul, kui pärast tellimuse korrigeerimist ostuhind osutub varem tasutud ostuhinnast suuremaks on Ostja kohustatud vahe Müüjale juurde tasuma. Juhul, kui pärast tellimuse korrigeerimist ostuhind osutub varem tasutud ostuhinnast väiksemaks tagastab Müüja vahe Ostjale 14 pangapäeva jooksul uue ostuhinna kindlaksmääramise hetkest arvates.
3.8. Tellimusi võetakse vastu 24 tunni jooksul.
3.9. Eesti Vabariigi Võlaõigusseaduse paragrahvi 34 tähenduses tarbija staatust omaval Ostjal, soovi korral, on õigus kasutada Eesti Vabariigi seadusandluses ettenähtud õigust ostuhinna 50% ettemaksule kuni kauba kättesaamise hetkeni. Sellisel juhul Ostja iseseisvalt tuleb kaubale järgi Müüja juurde ja tasub ülejäänud 50% ostuhinnast Müüja kassasse kauba kättesaamisel. Kauba kohaletoimetamist posti teel käesolevas punktid toodud juhul, ei teostata.
4. TASUMISE KORD JA VIISID
4.1. Kauba eest tasumist teostatakse tellimuse paigutamise ajal mistahes süsteemi poolt pakutud viisil. Kauba eest tasumist võib teostada krediitkaartide abil või pangaülekandega.
4.2. Kaup loetakse tasutuks vajaliku summa Müüja arveldusarvele laekumise hetkest.
4.3. Kauba omandiõigus läheb Müüjalt üle Ostjale selle täieliku tasumise hetkest.
4.4. Tellimus, mille eest ei ole makstud seitsme (7) päeva jooksul, tühistatakse.
5. KAUBA KOHALETOIMETAMINE
5.1. Kauba kohaletoimetamist Eesti Vabariigi territooriumil teostatakse kulleri või postiasutuse poolt või Ostja saab kauba kätte kohalikus kaupluses, juhul kui Ostja on valinud seda toimetamismeetodit kauba tellimise ajal. Kauba juhusliku hävimise või kahjustamise riisiko läheb Müüjalt Ostjale üle Ostja poolt kauba kättesaamise hetkest.
5.2. Kauba kohaletoimetamist väljapoole Eesti Vabariiki teostatakse kulleri või postiasutuse poolt. Kauba juhusliku hävimise või kahjustamise riisiko läheb Müüjalt Ostjale üle kauba üleandmise hetkest kullerile või postiasutusele selle transportimiseks.
5.3. Müüja kohustub kauba nõuetekohaselt pakendama ja markeerima. Kauba pakend ja markeering peavad tagama selle säilimise transportimise ajal.
5.4. Juhul, kui tellitud kaup on Müüja laos vajalikus koguses olemas, kauba kohaletoimetamist teostatakse 7 (seitsme) tööpäeva jooksul tellimuse tasumise hetkest arvates. Juhul, kui tellitud kaup ja selle vajalik kogus Müüja laos puudub, kuid on tootja laos olemas, kauba kohaletoimetamist teostatakse 30 (kolmekümne) päeva jooksul ostja poolt kauba eest tasumise hetkest arvates, kui Müüja poolt ei ole eraldi määratud teisiti.
5.5. Juhul, kui kohaletoimetamine ostja poolt valitud viisil äranäidatud regiooni või riiki mingil põhjusel ei ole võimalik, Müüja ja Ostja määravad kindlaks muu kohaletoimetamise viisi ja selle maksumuse.
5.6. Vedajalt kauba mitte vastuvõtmisel Ostja iseseisvalt kannab kauba tagastamise kulud ja vajadusel tasub selle korduva ärasaatmise eest Ostjale.
6. GARANTII, PRETENSIOONIDE ESITAMISE TÄHTAEG JA KORD, LEPINGU ÜLESÜTLEMISE ÕIGUS
6.1. Füüsilisest isikust Ostjatel, kes ei ole ettevõtjad ilma juriidilise isiku moodustamiseta, ja omavad tarbija staatust Eesti Vabariigi Võlaõigusseaduse paragrahvi 34 tähenduses, on õigus tagastada kaup Müüjale ja lõpetada ostu-müügileping vastavalt Eesti Vabariigi Võlaõigusseaduse § 56, kui see on mingil põhjusel vajalik.
6.2. Kauba tagastamisel vastavalt käesolevate Tingimuste p. 6.1., kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema pakitud originaalpakendisse; originaalpakend ei tohi olla oluliselt rikutud, Ostja peab võtma kasutusele kõik meetmed kauba lahtipakendamisel kauba pakendi minimaalseks rikkumiseks; kaup peab olema täielikult komplekteeritud; kauba peal peab olema markeering, sealhulgas viited kauba seerianumbritele.
6.3. Ostu-müügilepingu ülesütlemisel vastavalt käesolevate Tingimuste p. 6.1., ostja iseseisvalt tasub kauba Müüjale kohaletoimetamise kulud. Kaup peab olema pakendatud ja markeeritud selliselt, et see ei ei saaks kahjustada transportimise käigus.
6.4. Ostja kohustub viivitamatult teatama Müüjale oma soovist ostu-müügileping üles öelda vastavalt käesolevate Tingimuste p. 6.1. ja mitte hiljem kui 14 päeva jooksul tagastama kauba Müüjale. Kaup loetakse tagastatuks selle Müüja poolt kättesaamise hetkest.
6.5. Müüja kohustub 30 päeva jooksul kauba kättesaamise ja selle ülevaatuse hetkest tagastama Ostjale tasutud ostuhinna, kui ostja ja Müüja ei ole kokkuleppinud teisiti.
6.6. Müüja iseseisvalt garantiiremonti ei teosta. Garantiijuhtumi tekkimise korral Müüja esineb vahendajana Ostja ja kauba tootja või garantiitöökoja vahel.
6.7. Pretensioonide esitamise tähtaeg Füüsilisest isikust Ostjate jaoks, kes ei ole ettevõtjad ilma juriidilise isiku moodustamiseta, ja omavad tarbija staatust, on 24 kuud.
6.8. Kauba garantiitähtaja kehtestab selle tootja.
6.9. Müüja ei vastuta:
6.9.1. ostja süül tekitatud toode rikkumise/kahjustumise eest;
6.9.2. toode rikkumise eest, mis on tekkinud toode ebaotstarbeka kasutamise tõttu;
6.9.3. toode normaalse kuulumise eest, mis on tekkinud tavapärase kasutamise tulemusena.
6.10. Kauba garantiiremonti võtmise aluseks on arve või ostutšekk, mis tõendab just nimelt selle kauba soetamist Müüja käest.
6.11. Ajavahemik, mille kestel kaup asub garantiiremondis ja/või hoolduses, ei pikenda garantiitähtaega.
6.12. Garantiitähtaeg algab kauba Ostja poolt kättesaamise hetkest.
6.13. Garantiijuhtumi saabumise korral Ostja peab viivitamatult teavitama Müüjat, esitama üksikasjad, saatma välja kauba soetamist tõendavate dokumentide koopiad ja andma kauba üle Müüjale või Müüja poolt nimetatud servise töökotta.
7. VÄÄRAMATU JÕUD
7.1. Kohustuste rikkumine on vabandatav, kui üks pooltest on rikkunud kohustust vääramatu jõu mõju tagajärjel. Vääramatuks jõuks on asjaolu, mille tekkimist pool ei saanud mõjutada, ning tulenevalt mõistlikkuse põhimõttest, temalt ei saanud oodata, et lepingu sõlmimise ajal ta oleks arvestanud selle asjaoluga või ennetanud seda või ületanud takistava asjaolu või selle tagajärjed.
8. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD
8.1. Käesolevate tingimuste täitmise, kauba internetipoest tellimise ja tellitud kauba kohaletoimetamisega seotud vaidlused kuuluvad lahendamisele poolte poolt läbirääkimiste teel. Vaidlusesemes läbirääkimiste teel kokkuleppe mittesaavutamisel 30 kalendripäeva jooksul, vaidlus edastatakse läbivaatamiseks Eesti Vabariigi Pärnu Maakohtusse ja lahendatakse Eesti seadusandluse kohaldamisega.

Reload.ee internetipoe kasutamise tingimused (kehtivad alates 15.06.2017)
Tingimuste aktsepteerimine
Külastades internetipoe reload.ee, mille operaatoriks on Reload OÜ (edaspidi ettevõte), kodulehekülge, kinnitate, et olete läbi lugenud ja nõustute täitma käesolevaid tingimusi, ostu-müügi tingimusi ja konfidentsiaalsuse avalduses toodud tingimusi.
Teade autoriõigusest
Kogu internetipoes reload.ee (edaspidi internetipood) esitatud teave on autoriõiguste kaitse objekt. Autoriõigusi omab ettevõte või muu materjali looja. Kasutajal on õigus vaadata, kopeerida, väljaprintida ja levitada materjali antud leheküljelt, kui:

 • materjali kasutatakse informatiivsetel eesmärkidel;
 • materjali kasutatakse mittetulunduslikel eesmärkidel;
 • materjali koopia sisaldab viidet vastavatele autoriõigustele;

Kasutajal on õigus levitada käesolevale leheküljele paigutatud materjali, kui:

 • materjali kasutatakse informatiivsetel eesmärkidel;
 • materjali kasutatakse mittetulunduslikel eesmärkidel;
 • materjal sisaldab endas viidet vastavatele autoriõigustele;
 • materjal ei oma konfidentsiaalse teabe staatust.

Kolmandate isikute autoriõigused ja autoriõiguste esindaja
Ettevõte austab ja järgib kolmandate isikute intellektuaalomandi õigusi ja meie ootame oma kasutajatelt sama. Ettevõte jätab endale õiguse, omal äranägemisel, peatada juurdepääsu õigust kasutajatel , kes rikuvad kolmandate isikute intellektuaalomandi õigust.
Kui avastate, et Teie intellektuaalomandit on kopeeritud meie leheküljel autoriõiguste rikkumisega, palun, saatke ettevõtte autoriõiguste esindajale järgmine informatsioon:

 • õiguse omaniku nimel tegutseva isiku volitused;
 • autoriõigustega kaitstud materjali kirjeldus, mis, teie arvates, osutus autoriõiguste rikkumise esemeks;
 • autoriõigustega kaitstud materjali paigutus meie leheküljel;
 • Teie aadress, telefoninumber ja e-posti aadress, mille kaudu me saaksime teiega ühendust võtta;
 • avaldus, et olete veendunud selles, et vaidlustatud õigusele ei ole antud kasutamisluba autoriõiguste valdaja, tema agendi poolt või seadusega;
 • avaldus, et teave teates on õige, ja olete autoriõiguste omanik või volitatud tegutsema õiguse omaniku nimel.

Autoriõiguste esindajaks on ettevõte Reload OÜ. Pretensioonide esitamiseks autoriõiguste rikkumise kohta internetipoe koduleheküljel, pöörduge e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Kaubamärgid ja teenindusmärgid
Reload.ee on ettevõtte Reload OÜ kaubamärk. Reload.ee kaubamärki ja mistahes teisi ettevõttele kuuluvaid kaubamärke ja teenindusmärke ei tohi kasutada ilma ettevõtte kirjaliku loata.
Viide garantiide puudumisele
Ettevõte püüab võimaldada täpset teavet internetipoes, kuid ei võta endale vastutust esitatud teabe usaldusväärsuse eest. Ettevõte võib igal ajal ilma spetsiaalse hoiatuseta teha muudatusi internetipoe koduleheküljele paigutatud või kaupade ja teenuste kirjelduses toodud teabesse.
Internetipoes avaldatud materjali esitatakse «nagu on» ja ei kehtesta mingeid ei selgelt väljendatud ega eeldatavaid garantiisid.
Vastutuse piirang
Ettevõte ei vastuta mistahes otseste või kaudsete, spetsiaalsete või juhuslike kahjustuste eest, mis tekivad internetipoes esitatud materjali kasutamisel või kasutamise võimatuse korral. See sisaldab, kuid ei ole piiratud andmete kaotsimineku, tulu kaotamise, vigastuste või surma tekitamise, varale kahju tekitamisega jne, isegi kui ettevõte või tema esindaja olid hoiatatud selliste tagajärgede võimalikust saabumisest.
Viited
Internetipood võib sisaldada viiteid kolmandate isikute internetilehekülgedele. Ettevõte ei kanna vastutust internetilehekülje sisu eest, millele on tehtud viide.
Kaupade või teenuste olemasolu
Internetipoes toodud kaupade või teenuste olemasolu ja kauba või teenuse kirjeldus võivad erineda sõltuvalt riigist. Konsulteerige internetipoe esindajaga täpse info saamiseks kauba/teenuse kohta.
Kasutaja poolt saadetav teave
Kasutajal on keelatud saata või edastada mistahes ebaseaduslikku, ähvardavat, ebaviisakat või muud solvavat materjali ettevõtte või temaga seotud isikute aadressile.
Kasutaja avaldused
Igat materjali, teavet või ideed, mis on esitatud või saadetud internetileheküljel toodud sidevahenditele, käsitletakse mittekonfidentsiaalsetena ja mitte kellegi omandina. Ettevõte võib levitada või muul viisil kasutada kasutaja poolt esitatut teavet mistahes eesmärkidel. Kui mingi osa esitatud teabest sisaldab isikuandmeid, siis kasutaja nõusolekul võib ettevõte kasutada sellist personaalset teavet mistahes ärivajadusteks. Personaalse teabe kasutamine on välja toodud punktis – isikuteabe kogumine.

Isikuteabe kogumine
Ettevõte (internetipoe operaator) juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi Isikuandmete kaitse seadusest.
Internetipoodi saab külastada ilma kasutajaks registreerimata. Ostude sooritamiseks tuleb registreerida kasutajaks. Registreerides internetipoe kasutajaks, tuleb täita isikuandmed: nimi, e-posti aadress, ettevõtte nimetus, telefoninumber, aadress jt. Ettevõte kasutab antud teavet internetipoe kasutajate tellimuste täitmiseks. Täiendavalt võib ettevõte kasutada seda teavet informeerimaks ettevõtte uutest toodetest.
Teabe kogumine domeeniaadresside kohta
Statistilistel eesmärkidel ja internetipoe külastatavuse analüüsimiseks ettevõte kogub teavet domeeniaadresside kohta. See teave võimaldab meil jälgida millised kliendid külastavad internetipoodi, kui tihti nad seda külastavad ja millist internetipoe osa nad külastavad tihedamini. Ettevõte kasutab seda teavet internetipoe täiustamiseks. Seda teavet kogutakse automaatselt ja ei nõua mingeid kasutajapoolseid toiminguid.
Teabe eksport
Teave ei või olla allalaaditud või muul viisil eksporditud käesolevalt internetileheküljelt rikkumaks ettevõtte õigusi ja Eesti Vabariigi seadusandlust.
Jurisdiktsioon ja seadusandluse valik
Kõik ettevõttele ja internetipoele adresseeritud pretensioonid peavad olema lahendatud vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele ja Eesti Vabariigis.